Søk

Meny

Du er her:

Innhold tagget med «anskaffelse»

 • Telemark fylkeskommune

  Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

  Telemark fylkeskommune har ambisjon om å etablere et helhetlig digitalt ledelsesverktøy for kvalitets- og internkontroll, personalledelse og målstyring.

 • Trondheim kommune

  Ny oppvekstadministrativ IKT-løsning

  Trondheim kommune har store ambisjoner for oppvekstområdet og fornying av IKT-plattform i årene fremover. Et nytt IKT-system skal dekke store deler av administrasjonen knyttet til barnehage, skole og SFO, samt administrasjon rundt spesialpedagogikk.

 • Omsorgsbygg Oslo KF

  Utslippsreduksjon på byggeplasser

  Omsorgsbygg Oslo kommune planlegger å innføre krav til utslippsreduksjon på sine byggeplasser. Oppvarming av byggeplasser, drift av anleggsmaskiner og transport av materialer til og fra byggeplass går ofte på fossilt brensel og det stilles i dag liten grad krav til disse utslipp.

 • Statens vegvesen

  Nasjonal reiseplanlegger

  Regjeringen vil gjøre det lettere å reise kollektivt. Det finnes i dag mer enn 60 reiseplanleggere i Norge, og kunden må ofte benytte flere i kombinasjon. Det er vanskelig å finne informasjon og planlegge reisen når flere ulike transportmidler er involvert, og reisene krysser fylkesgrensene.

 • Lindås med flere kommuner

  Trygghetsskapende teknologi

  I Lindås kommune er det flere og flere som har behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet i årene som kommer.

 • Oslo kommune

  SD anlegg

  Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) skal gjennomføre en anskaffelse av et system for sentral driftsovervåking (SD-anlegg) med tilhørende tjenester.

 • Tromsø kommune

  Nye IKT løsninger i omsorgssektoren

  Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene, behov for nye IKT løsninger i omsorgssektoren.

 • Oslo kommune

  Registreringsverktøy til helse og omsorgssektoren

  Formålet med anskaffelsen er å etablere en rammeavtale for kjøp av registreringsverktøy til bruk i helse – og omsorgssektoren for registrering av opplysninger i kommunens fagsystem. Anskaffelsen omfatter verktøy for registrering, serviceavtale, administrasjonsverktøy og evt. standard applikasjoner som det pr i dag må abonneres på.

 • NAV

  Synstekniske hjelpemidler

  I et nytt pilotprosjekt med NAV etterspør de alt fra små enkle forstørrelsesglass til komplekse dataløsninger som er satt sammen av flere elementer. Dialogkonferane er satt til 16. februar.

 • Tromsø kommune

  Hardbrukshus

  Det er etablert et pilotprosjekt på hardbrukshus med Tromsø kommune. Pilotprosjektet vil samarbeide med NHO Troms som har som mål å etablere et regionalt program for leverandørutvikling i Troms.

 • Skånland kommune

  Omsorgsboliger

  Skånland kommune skal gjennomføre smartere innkjøp med krav om innovasjon i anskaffelsen. Med økt dialog mellom kommunen som kunde og leverandørene, skal kommunen bli tryggere på om de etterspør de mest kostnadseffektive løsningene og stimulere leverandørene til å tenke nytt.

 • Asker og Bærum kommune

  Trygghetsskapende produkter

  Vi er opptatt av at leverandørene bidrar til at kommunen i stand til å utnytte de nye mulighetene digitale løsningene gir.

 • Jernbaneverket

  Dronetjenester

  Rammeavtale på dronetjenester til observasjon av ras, skred og andre naturhendelser langs Jernbaneverkets infrastruktur.

 • Larvik kommune

  Varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger

  Velferdsteknologi i bolig handler om å kunne bo hjemme lengst mulig og med best mulig bokvalitet. Teknologien skal bidra til en mest mulig selvstendig tilværelse. Dette betyr å kunne greie mer av de daglige gjøremål selv og kunne få økt kontakt med andre, det være seg familie, venner eller naboer.

 • Statbygg

  Rehabilitering av Oslo fengsel avdeling B og C

  Statsbygg ønsker å utfordre markedet til å gi innspill, se på nye muligheter, gi gode ideer eller oppfordringer til planlagt kontraktstrategi og gjennomføring av et forprosjekt med etterfølgende byggefase på oslo fengsel avdeling B og C.

 • Oslo kommune

  Anskaffelse av elektroniske medisindispensere

  Oslo kommune inviterer i samarbeid med Nasjonalt leverandørutviklingsprogram og Oslo MedTech, aktuelle leverandører til dialog knyttet til Oslo kommune sin planlagte anskaffelse av elektroniske medisindispensere med tilhørende tjenester.

 • Trondheim kommune

  Rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel

  Oppdraget for ekstern rådgiver består i kvalitetssikring av forprosjekt, bistand i nødvendig gjenstående avklaringer, vurdering av geotekniske rapporter og vurdering av behovet for ytterligere undersøkelser, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden for bygging av Vikåsen vanntunnel inkl. deltagelse på møter i nødvendig omfang. Detaljprosjektering utføres på basis av foreliggende forprosjekt og tilleggsutredninger, samt kvalitetssikring og konklusjoner i innledende fase av oppdraget.

 • Longyearbyen

  Fremtidig avfallshåndteringssystem

  Longyearbyen ligger på Svalbard og er verdens nordligste tettsted (78o13’N), og skal være verdens best bevarte villmark, jfr Svalbardmiljøloven. Dette setter strenge krav blant annet til hvordan vi håndterer avfall.

 • Trondheim med flere kommuner

  Lokaliseringsteknologi

  Trondheim kommune leder anskaffelsen av lokaliseringsteknologi på vegne av flere norske kommuner som er med i prosjektet Trygge Spor.

 • Overhalla kommune

  Nytt fremtidsrettet varslingssystem

  Vårt utgangspunkt for prosjektet varslingssystemer er at sykeheimen trenger nytt sykesignalanlegg til ei avdeling på 12 plasser. Denne avdelingen har et gammelt anlegg med snor ved sengen for å få kontakt med personalet. I tillegg er det behov for oppgradering av sykesignalanlegget til de andre 2 avdelingene.

 • Forum For Fylkesutdanningssjefar

  Digitale ordbokstenester

  Innkjøp av digitale ordbokstenester vert i dag finansiert av fylka enkeltvis til ein samla årleg kostnad på 6-7 millionar.

 • Avinor

  Utvikling av førerløse kjøretøy

  Avinor inviterer til dialogkonferanse vedrørende utvikling av førerløse kjøretøy, og da særlig rettet mot vintervedlikehold inne på flyplassområdene.

 • Stavanger kommune

  Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem

  Innen 2017 skal Stavanger kommune ha anskaffet et moderne, nytenkende og fremtidsrettet signalanlegg for Lervig sykehjem. Signalanlegget som anskaffes skal støtte opp om morgendagens omsorg og skal bidra til at tjenester og tilbud som etableres og videreutvikles er i tråd med brukernes reelle behov.

 • Nittedal kommune

  Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

  Et varslingssystem skal bidra til å gi trygghet i hverdagen for både beboere og ansatte. Det skal dekke et behov for varsling som er tilpasset den enkelte beboers funksjonsnivå og dekke personalets behov for varsling i en døgnkontinuerlig tjeneste. Vi ønsker enkle og fleksible løsninger som kan forenkle hverdagen i trygge omgivelser, disse løsningene skal være i tråd med velferdsteknologiens krav om nasjonale standarder for morgendagens omsorg.

 • Oslo 2022

  Ny ishockey arena Jordal Amfi

  Oslo 2022 er en etat i Oslo kommune med ansvar for søknads-prosessen overfor IOC i forbindelse med de Olympiske og Paralympiske vinterlekene i 2022. Oslo2022 har lagt til grunn at det skal bygges en ny Ishockey hall på Jordal med tilskuerplass til 6000 personer. Byggeperioden er planlagt til 2017-2019, med forbehold om at statsgarantien kommer på plass i 2014.

 • Omsorgsbygg KF

  Sentral driftskontroll (SD-anlegg)

  Målsetningen er at byggtekniske anlegg i de enkelte eiendommene skal kunne overvåkes og reguleres fra en driftssentral hos OBY. En del av SD-systemets funksjon er å sette grenseverdier og systemet skal regulere anlegget eller generere alarmer når de satte grenseverdier overskrides. OBY har behov for sentralisert styring av SD-anleggene. Vi ser for oss at systemene vil ha sentrale databasekomponenter og lokale komponenter knyttet til byggautomasjon på eiendommene.

 • Omsorgsbygg KF

  Lindeberg omsorgssenter, nybygg

  Omsorgsbygg er ny partner i Regionalt program for leverandørutvikling - Hovedstadsregionen. Sammen inviterer de leverandørene til dialog når Omsorgsbygg nå skal rive og gjenoppbygge Lindeberg omsorgsenter.

 • Statens Vegvesen

  Bedre sikkerhet i trafikken (BEST)

  Siden 1970 har det vært en positiv utvikling i antall drepte og hardt skadde i trafikken, til tross for en stor trafikkøkning. Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har vært kjennetegnet ved at det har vært tatt i bruk mange ulike virkemidler rettet både mot trafikanten, kjøretøyet og vegen. Tiltak er gjennomført av et bredt spekter av aktører, og har til sammen ført til den positive utviklingen. I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014 – 2023 er det satt et ambisiøst mål for trafikksikkerhetsutviklingen. Innen 2024 skal antall drepte og hardt skadde ikke overstige 500. For å oppnå dette, vil vi, ved siden av fortsatt å bruke kjente virkemidler med dokumentert god effekt, også måtte utvikle nye grep og angrepsvinkler i trafikksikkerhetsarbeidet.

 • Uninett

  Digital eksamen for UH-sektoren

  UNINETT har etablert et nasjonalt prosjekt som har til formål å sikre at studentene skal få tilgang til digital eksamen, og at hele arbeidsflyten for digital eksamensavvikling digitaliseres. Dette skal gjøres i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene i UH-sektoren. Erfaringer gjort i utviklingsfasen vil danne grunnlag for kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget.

 • St. Olavs Hospital og Stavne

  Digital Støttespiller

  St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid og Kompetanse KF inviterer til dialogkonferanse 14. mai for utvikling av digitalt hjelpemiddel i rehabilitering av rusavhengige.

 • Asker kommune

  Holmen svømmehall

  Holmen svømmehall er en av Askers Kommunes store satsninger på idrettsanlegg. Det er et spesielt stort behov for svømmehall da kommunen måtte rive Bondi svømme - og idrettshall. Halvparten av kommunens innbyggere er medlem i et idrettslag og svømmeklubbens medlemmer har økt med 50 % de siste 10 årene.

 • Politiet

  Nytt jakkekonsept

  På bestilling fra Politidirektoratet har Politiets fellestjenester (PFT) igangsatt en prosess for å utvikle et nytt jakkekonsept til den daglige operative tjenesten for Politiet. Det nye jakkekonseptet skal erstatte tre eksisterende produkter: kort skinnjakke, lang vinterjakke og Natogenser.

 • Bergen kommune og Undervisningsbygg

  Dørmiljøer

  Som byggeiere opplever EFU( Bergen kommune) og UBF (Undervisningsbygg) at tilbehør til dørmiljøer ikke er robuste nok, eller har den nødvendige holdbarhet. Formålet for dette prosjektet er derfor å finne riktige produktløsninger for lås og beslag som kan ta opp nødvendig slakk, slik at det ikke oppstår funksjonsfeil ved automatisk låsing.

 • Eid kommune

  Velferdsteknologi og automasjon – Eid omsorgssenter

  Eid kommune har vedteke bygging av eit nytt framtidsretta omsorgssenter. Nye Eid omsorgssenter kan når det står ferdig i 2016 vere eit av landets første omsorgssenter som tar i bruk spesiell utvikla elektroniske overvakings- og tryggleikssystem.

 • Skatteetaten

  Modernisering av folkeregisteret

  En unik identitet i Folkeregisteret er inngangsnøkkelen til det norske samfunn og selve grunnlaget for en godt fungerende velferdsstat. Dersom Norge fortsatt skal ha et folkeregister som dekker samfunnets nåværende og fremtidige behov, må det tilpasse seg de utfordringer landet står overfor.

 • Helse Nord

  «Pasienten som partner i virtuelle team»

  Stadig flere pasienter har langvarige behov for helsetjenester. Nasjonale og regionale helsemyndigheter har gitt helseforetakene i oppdrag å styrke kunnskapen om ”The Chronic Care Model”(CCM) og legge prinsippene for en slik pasientsentrert modell til grunn for behandlingen av pasienter med sammensatte og/eller kroniske lidelser (Samhandlingsreformen og oppdragsdokument fra Helse Nord RHF 2013).

 • Oslo kommune

  NoDig

  VAVs erfaringsmessige tallmateriell fra tradisjonell graving for tilkobling fra hus til hovedvannledning viser at man ved ny gravefri løsning vil kunne oppnå en økonomisk besparelse på ca. 40 %. Dette kommer i tillegg til innspart arbeidstid som også utgjør ca. 40 %.

 • Bærum kommune

  Galt uten dialog i forkant

  – Det hadde gått helt galt for oss om vi ikke hadde brukt tid og ressurser på denne dialogen, fastslår spesialrådgiver Lene G. Sævik i Pleie – og omsorgsenheten i Bærum kommune. Hun sikter til markedsdialogen forut for anskaffelsen som gav en innovativ, digitalisert løsning på en klassisk utfordring.

 • Voss kommune

  Barnehage med optimal energiløsning

  Voss kommune skal byggja ein ny barnehage til ca. 100 barn. Barnehagen skal byggjast på Lundhaugen der det i dag står eit bygg for barnehage som skal rivast. Tekniske tenester, avdeling for Bygg og eigedom skal stå som byggherre for prosjektet og overta den tekniske drifta etter at bygget er overlevert til kommunen.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart