Søk

Meny

Du er her:

Undervisningsbygg

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Undervisningsbygg ønsker med dette prosjektet å etablere en ny standardløsning for varmedistribusjon som er billigere både i anskaffelse og drift enn dagens løsninger, og som samtidig ivaretar krav til levetid, driftssikkerhet og arbeidsmiljø. Effekten skal være målbar økonomisk både for anskaffelse og for drift, og den løsningen som velges skal kunne ivareta de øvrige kravene som stilles.
01.08.2013

 

Bakgrunn og formål
Det er etablert et pilotprosjekt mellom Undervisningsbygg Oslo KF og Nasjonalt program for leverandørutvikling for å utvikle et forenklet varmedistribusjonssystem til passivhus-skolebygg i Oslo.
 
Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo. Vår visjon er: Et skolebygg å være stolt av! Undervisningsbygg er Oslos største eiendomsforvalter med nærmere 1,4 millioner m2 fordelt på 178 skoler og 750 bygninger. Cirka 83 000 elever og 12 000 ansatte bruker daglig Undervisningsbyggs lokaler. Investeringsbudsjett for 2013 er på 3 milliarder kroner, og investeringene gjelder både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. For mer info, se: undervisningsbygg.no
 
Nasjonalt program for leverandørutvikling er et program i regi av NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) og KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), som har som visjon å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte, som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder. For mer info, se leverandorutvikling.no
 
Undervisningsbygg vil i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling invitere til en dialogkonferanse i forbindelse med at det i årene fremover skal bygges en rekke nye skoler i Oslo, og alle disse skal holde passivhusstandard. Formålet med dialogkonferansen er å etablere tidlig dialog med markedet for å formidle vårt behov, få innspill fra deltakerne om hvordan Undervisningsbyggs behov kan dekkes på en best mulig måte, og få god oversikt over alternative løsninger. Undervisningsbygg ønsker i samarbeid med bransjen å gjennomføre en innovativ anskaffelse/utviklingsprosess, med tanke på å frembringe nye og bedre løsninger for varmedistribusjon i skolene, i samsvar med nye teknologiske muligheter og de forutsetninger som ligger til grunn i bygg med passivhusegenskaper.
Oslo kommune skal i etterkant av denne åpne prosessen mot leverandørmarkedet ferdigstille en standard beskrivelsestekst/kravspesifikasjon til bruk ved fremtidige anskaffelsesprosesser for de enkelte nye skoler.
 
Nærmere om behovet
Undervisningsbygg bygger, forvalter og utfører drift og vedlikehold på Oslos skolebygg, i alt rundt 178 skoler, ca. 1,4 millioner kvadratmeter. Foretaket skal frem til 2022 ferdigstille 17 600 nye skoleplasser gjennom nybygg og utvidelser. Alle nye bygg skal tilfredsstille kravene til passivhus, mens rehabiliterte bygg skal tilfredsstille krav til lavenergibygg der dette lar seg gjøre innenfor vernebestemmelsene.
 
Dagens varmedistribusjonssystemer for næringsbygg med passivhusstandard skiller seg fra tidligere standard bare ved et noe mindre omfang. Det har hittil ikke lyktes å oppnå vesentlige besparelser eller utvikle nye løsninger i noen større grad.
 
Formålet med dialogkonferansen, og denne prosessen, er å skaffe skolene en varmedistribusjon som gir besparelser i både anskaffelses- og driftsfasen, som utnytter best mulig de fordelene som ligger i passivhusenes reduserte oppvarmingsbehov, og som samtidig ivaretar alle funksjonskrav vedrørende driftssikkerhet, levetid og arbeidsmiljø. Målet er å hente ut mer av fordelene som ligger i passivhuskonseptet, slik at Undervisningsbygg kan oppfylle sitt mål om å bygge enklere og billigere og samtidig ivareta kravene til driftssikkerhet og arbeidsmiljø.
 
Effektmål
Undervisningsbygg ønsker med dette prosjektet å etablere en ny standardløsning for varmedistribusjon som er billigere både i anskaffelse og drift enn dagens løsninger, og som samtidig ivaretar krav til levetid, driftssikkerhet og arbeidsmiljø. Effekten skal være målbar økonomisk både for anskaffelse og for drift, og den løsningen som velges skal kunne ivareta de øvrige kravene som stilles.
 
Produkter
Undervisningsbygg ønsker innovative produkter med en teknologi som gir gode løsninger for byggenes brukere og for driftspersonalet. Produktene skal kunne integreres med de styringssystemer som benyttes i skolebyggene. Produktene må kunne benyttes sammen med alle de ulike typer varmeproduksjonsanlegg som benyttes i skolene.
 
Økonomi
Undervisningsbygg ønsker de beste og mest kostnadseffektive løsningene innenfor produktsegmentet, og alle kostnadselementer tilknyttet anskaffelsen må belyses. Herunder tenker vi på kostnader forbundet med drift, service og vedlikehold, samt end-of-life-kostnader.
 
Miljø
Det er viktig at leverandørene har et svært bevisst forhold til gjeldende regler og forskrifter på området, og at de har fokus på hvordan utstyret kan driftes og vedlikeholdes i et livssyklusperspektiv og deretter avhendes med minst mulig miljøbelastning.
 
Annet
Det tilstrebes å få gjennomført smarte innkjøp gjennom å gjøre innovasjon til et krav i anskaffelsene. Dette kan skje gjennom økt dialog mellom Undervisningsbygg som kunde og leverandører. Hensikten er å få belyst at vi etterspør de riktige og mest kostnadseffektive løsningene for våre behov, at vi er oppdatert på hva markedet er i stand til å levere, og at vi får tilstrekkelig konkurranse ved innkjøp. Gjennom å stimulere våre leverandører til å tenke nytt, kan Undervisningsbygg gi elever og personale i skolene et godt arbeidsmiljø og utnytte kommunens ressurser bedre, samtidig som hensyn til økonomi og ytre miljø ivaretas på en best mulig måte.
 
Gjennomføring av pilotprosjektet
Undervisningsbygg har i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling valgt å gjennomføre denne prosessen som et pilotprosjekt for å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser. Målsettingen er å gjennomføre effektive og formålstjenlige innkjøp/anbudsprosesser til det beste for brukerne, som behandler leverandørene objektivt og rettferdig, og som ivaretar regelverket om offentlige anskaffelser.
Første fase i prosessen vil være at vi gjennomfører en dialogkonferanse der det vil bli gitt mer detaljert informasjon om Undervisningsbyggs behov og utfordringer. Formålet med dialogkonferansen er få innspill fra deltakerne på hvordan behovet til Undervisningsbygg kan dekkes på en best mulig måte. Foretaket ønsker å presentere behovene på en god måte slik at det kan stimulere leverandører til innovasjon.
 
På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen vil vi invitere interesserte leverandører til å beskrive sine løsninger på Undervisningsbyggs beskrevne utfordringer. Dette skal gjøres på et overordnet og funksjonelt nivå. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en beskrivelsestekst/kravspesifikasjon som er fremtidsrettet. Gjennom at leverandørene får presentert sine løsninger, planer og visjoner, sikrer vi også at bransjen blir hørt.
 
Det er ønskelig at de skriftlige løsningsforslagene er av begrenset omfang, og at forslagene er beskrevet på et overordnet og funksjonelt nivå (helst ikke mer enn ti A4-sider). Ideer som kommer frem i denne prosessen vil kunne bli brukt i utarbeidelse av beskrivelsestekster/kravspesifikasjoner i senere anskaffelser, og Undervisningsbygg forbeholder seg en vederlagsfri rett til å kunne bruke løsningsforslagene i sitt videre arbeid.
 
Anskaffelsene vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess, og i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Vi forventer at prosessen vil bli gjennomført etter følgende tentative fremdriftsplan:
 
Ny dato:  Frist for oversendelse av skriftlig løsningsforslag
Ny dato: Ferdigstillelse av kravspesifikasjon
Ny dato:  Anbudsutlysing skjer i forbindelse med hvert enkelt prosjekt
 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart