Søk

Meny

Du er her:

Oslo kommune

Renovasjonsetaten

Oslo kommune ved Renovasjonsetaten starter opp et nytt pilotprosjekt i samarbeid med programmet; Systemer for behovsstyrt tømming av returpunkt.
10.10.2013

System for behovsstyrt tømming av returpunkt i Oslo kommune.

 

1.0  Bakgrunn og formål

Oslo kommune v/Renovasjonsetaten (REN) ønsker å bidra til å fremme innovasjon i forbindelse med anskaffelse av et system for behovsstyrt tømming av returpunkter.  Dette vil bli gjennomført i tråd med Nasjonalt  og regionalt program for leverandørutvikling, i regi av NHO og KS. Visjonen er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Slik skal det tilrettelegges for mer behovsrettede produkter og tjenester, med bedre betingelser for offentlige kunder. For mer info se: www.leverandorutvikling.no.

REN vil i samarbeid med Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling, invitere til dialogkonferanse 9. oktober 2013. Formålet med dialogkonferansen er å etablere tidlig dialog med markedet for å få god oversikt over alternative løsninger. Dette vil være første steg mot ferdigstillelse av kravspesifikasjonen til et system for behovsstyrt tømming av returpunkter.   Med system for behovsstyrt tømming menes: Nivåmåler, antenne og software.

2.0  Behov

I første omgang skal systemet for behovsstyrt tømming omfatte 200 enheter for glass- og metall emballasje i Oslo kommune. I tillegg har REN opsjoner på ytterligere 500 enheter i perioden 2014-2016.  

REN ønsker et varslingssystem som gir informasjon om fyllingsgraden i hver enkelt beholder, for å sikre optimal tømmefrekvens. Data skal være tilgjengelig både for ansatte i REN og leverandør av innsamlingstjenesten. Hensikten med innføringen av systemet er å skape et bedre tilbud for byens borgere, samt gi REN mulighet til å drive en mer brukervennlig og  miljø- og kostnadseffektiv innsamling av glass- og metallemballasje.

REN har pr. august 2013 944 utplasserte enheter for innsamling av glass- og  metallemballasje i ulike størrelser. Disse er utplassert på offentlig eiendom, på privat eiendom og i borettslag. 44 enheter er eid av private (nedgravde løsninger/avfallsbrønn). Noen steder er det utplassert to enheter på samme standplass. Returpunktenes oppsamlingsvolum varierer fra 800 liter til 8000 liter. Enhetenes tømmehyppighet varierer i dag fra 800 liter hver 4. uke til 8000 liter hver uke.

2.1 Brukere

2.1.1 Transportør

Transportør er ansvarlig for å tømme oppsamlingsenhet for glass- og metallemballasje i Oslo kommune på vegne av REN. Transportør benytter i dag to biler til innsamlingen og en tredje bil til transport til/fra glassmottaket. Bilene kjører faste ruter. Oppsamlingsenhetene skal tømmes før 80 % fyllingsgrad er nådd. Rapporter viser at dette er vanskelig å få til, ettersom returpunktene brukes i varierende grad i ulike perioder. For transportør er det derfor viktig å få best mulig informasjon om fyllingsgrad for samtlige returpunkt til enhver tid.

2.1.2 RENs kundetorg

Kundetorget er kontaktleddet mellom Oslos innbyggere og REN. Det tas kontakt pr. telefon, e-post eller sms for å gi tilbakemelding på RENs tjenester. I noen tilfeller er tilbakemeldingene ufullstendige. Kundetorgets utfordring er å kunne gi konkrete og oppdaterte svar, samt å vite om meldingen skal videreformidles til kundeavdeling og/eller driftsavdeling (ryddepatrulje) i REN, eller til transportør. Dersom nivåmålerne ble tilknyttet en applikasjon med informasjon om hvor enhetene for glass- og metallemballasje befinner seg, ville publikum kunne oppleve økt service, og kundetorget ville raskere kunne videreformidle meldinger til rette instans. Fyllingsgraden og annen informasjon om tømming må presenteres i kartet i Webdeb.

2.1.3 RENs Kunde- og kontraktseksjon (KKS)

KKS er ansvarlig for oppfølging av eksterne og interne kontrakter. Oppgavene inkluderer blant annet kontakt med leverandører, kontroll av tjenester og saksbehandling. KKS har behov for ulike månedlige rapporteringer vedrørende tjenesten transportør har uført, samt å kunne ”zoome” inn på enkeltsaker i forbindelse med saksbehandling. KKS bestiller tjenester av drift og transportør.

3.0 Effektmål:

3.1 Produkt: Nivåmåler

REN ønsker et produkt som er utformet og montert på en måte som vanskeliggjør tyveri og hærverk. Produktet bør kreve minimalt med vedlikehold, ha lang levetid og tåle norsk klima. Selve nivåmåleren bør forholdsvis enkelt kunne monteres av og på modulene, samt tillate vedlikeholdsarbeid på standplass, uten at enheten tømmes. Produktet må kunne benyttes på alle typer oppsamlingsenheter, både nedgravde beholdere og returpunkt på bakkeplan.

3.2 Produkt: Software

RENs kundeinformasjon- og kontrollsystem, Webdeb, er under stadig utvikling. Det er blant annet utviklet en interaktiv kartløsning som kan brukes via internett eller via applikasjon for smarttelefon. Kartløsningen er knyttet direkte til kundeinformasjonssystemet. Her kan brukere sjekke tømmetider, melde inn manglende tømming og/eller finne nærmeste leveringssted for avfall.

Det er viktig at det nye systemet for nivåmålere skal være i stand til å kommunisere med Webdeb via webservices.  Selve datautvekslingen mellom systemene skal være en del av leveransen. Webservices skal enten være implementert via SOAP over HTTP og gi tilbake XML eller via REST, samt gi tilbake JSON.

Webdeb fungerer i dag som et bestillingsverktøy mellom administrasjonen i REN, driftsavdelingen (REN), kundetorget (REN) og eksterne leverandører, samt til oppfølging av leverandører.  

3.2.1 Spørring

Det er behov for å kunne foreta ”spørring” etter data i sanntid. Eksempel på spørringer som REN kan ha behov for:

·         Alle utplasserte nivåmålere med tilhørende data som ID, GPS plassering, nåværende nivå, prognostisert hentedato, forrige hentedato og annen data som leverandør har for nivåmålerne.

·         Nåværende fyllingsgrad, forrige hentedato og annen data som leverandør har for nivåmåler ID.

·         Historikk over alle forrige hentedatoer for en gitt nivåmåler ID.

·         Varslinger ved gitt fyllingsgrad for en gitt nivåmåler. Varslingen bør inneholde minimum nivåmåler ID og gitt fyllingsgrad.

·         Andre typer spørringer som kan fremme RENs arbeid.

Systemet som leveres må ha en brukervennlig rapportgenerator hvor REN kan lage nødvendige rapporter uten å måtte inneha særskilt IKT kompetanse.

REN har i dag ingen reell kontroll med når enhetene blir tømt. Det er utfordrende å følge opp transportør på dette, da REN ikke kan overvåke returpunktene til enhver tid uten noen form for datasystem tilknyttet beholderne. REN er ofte avhengig av tilbakemeldinger fra publikum og da er beholderen full med forsøpling rundt returpunktet.  

Geografisk plassering av nivåmålerne (evt. nærmeste adresse) må hentes fra Webdeb og presenteres i dette systemet (nivåmålesystemet). Det kan bli behov for å utveksle annen informasjon mellom systemene enn det som er nevnt her.

RENs målsetning er at alle Oslos innbyggere skal ha maksimalt 300 meter å gå til nærmeste returpunkt.

3.2.2 RENs Driftsavdeling (DRA)

DRA er ansvarlig for drift av RENs mottaksanlegg, beholderdistribusjon og ryddepatruljen.  Ryddepatruljen er ansvarlig for å rydde rundt returpunktet ved forsøpling, samt tømme beholdere for restavfall. Som et prøveprosjekt, tar ryddepatruljen bilder på hvert punkt etter utført arbeid. Disse bildene blir lastet opp på Google Earth.

4.0 Økonomi

REN ønsker de beste og mest kostnadseffektive løsningene innenfor behovsstyrt tømming i et livstidsperspektiv.

5.0 Service/opplæring/brukervennlige løsninger

REN forventer høy grad av service fra sine leverandører. Software bør være tilrettelagt, også for brukergrupper som vanligvis ikke har dataprogrammer som sitt arbeidsverktøy. Opplæring skal være en del av leveransen.

6.0 Annet

REN søker å oppnå den riktige, kostnadseffektive og framtidsrettede løsningen.  Samtidig ønsker vi å være oppdatert på hva markedet er i stand til å levere og at vi får tilstrekkelig konkurranse ved anskaffelsen. Drift og vedlikehold skal være en del av leveransen, og innholdet må spesifiseres.

7.0 Gjennomføring

REN følger en metodikk utviklet av Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling for å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser. Målsetningen er å gjennomføre effektive og formålstjenlige innkjøp/anbudsprosesser, og som behandler leverandørene objektivt og rettferdig. Første fase i prosessen vil være at vi gjennomfører en dialogkonferanse der det vil bli gitt mer detaljert informasjon om kommunens behov og utfordringer.

Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra deltakerne på de foreløpige planene og hvordan behovet til REN kan nås på en best mulig måte. REN ønsker også å presentere våre behov på en god måte slik at det kan stimulere de aktuelle leverandørene til innovasjon.

På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen vil vi invitere interesserte leverandører til å beskrive sine løsninger på RENs beskrevne utfordringer. Dette skal gjøres på et overordnet og funksjonelt nivå. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en kravspesifikasjon som er framtidsrettet. Ved at leverandørene får mulighet til å presentere sine løsninger, planer og visjoner sikrer vi også at bransjen blir hørt.

Det vil avholdes møter med de enkelte leverandørene som har levert inn løsningsforslag.

Det er ønskelig at de løsningsforslag som blir presentert er av beskjedent omfang og at forslagene er beskrevet på et overordnet og funksjonelt nivå. De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å legge fram en skriftlig beskrivelse, (helst ikke mer enn 4 A4-sider), se tidsplan nedenfor.

Ideer som kommer fram i denne prosessen vil bli brukt i både utarbeidelse av kravspesifikasjonen og eventuelt  i senere anskaffelser. Anskaffelsen vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

REN forventer at prosessen vil bli gjennomført etter følgende tentative fremdriftsplan:

09.10.2013

Dialogkonferanse

01.11.2013

Frist for oversendelse av skriftlig løsningsforslag

Uke 45/46

1:1 møter med leverandørene som har levert løsningsforslag

Uke 48

Endelig kravspesifikasjon

Uke 49

Utlysning av konkurransen

 

 

Dialogkonferanse  9. oktober 2013 - agenda

Renovasjonsetaten inviterer til dialogkonferanse i Oslo 9. oktober 2013. Dialogkonferansen vil ha følgende agenda:

Tid

Tema

08:30 – 09:00

Registrering og kaffe

09:00 – 09:15

Innledning - velkommen v/REN

09:15 – 09:35

Om regionalt program for leverandørutvikling –

09:35 - 10:00

Beskrivelse av dagens situasjon og behov for behovsstyrt tømming for innsamling av glass- og metallemballasje

10:00 – 10:30

Pause

10:30 – 11:00

Spørsmål og diskusjon

11:00 – 11:15

Veien videre

 

Konferansen gjennomføres i RENs lokaler i Haraldrudveien 20, henvendelse resepsjonen.

Påmelding foretas ved å sende e-post til: hilde.sornes@ren.oslo.kommune.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Hilde Sørnes telefon 23 48 37 74 eller e-post hilde.sornes@ren.oslo.kommune.no.

 

Dag Snorre Jentoft                                                                                        Tone Emblem

avdelingsdirektør                                                                                           innkjøpssjef

 

Pål A. Sommernes

direktør

 

Aktiviteter i prosjektet:

11.11.2013 :

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart