Søk

Meny

Du er her:

Helse Nord

«Pasienten som partner i virtuelle team»

Stadig flere pasienter har langvarige behov for helsetjenester. Nasjonale og regionale helsemyndigheter har gitt helseforetakene i oppdrag å styrke kunnskapen om ”The Chronic Care Model”(CCM) og legge prinsippene for en slik pasientsentrert modell til grunn for behandlingen av pasienter med sammensatte og/eller kroniske lidelser (Samhandlingsreformen og oppdragsdokument fra Helse Nord RHF 2013).
25.02.2014
Hoveddelen av all medisinsk oppfølging foregår i primærhelsetjenesten. Økt press på helsetjenesten og vekst i bruk av sykehustjenester vil kunne avhjelpes med tiltak som flytter tjenestene nærmere pasientens hjemmemiljø. Dette kan gjøres gjennom en systematisk satsing på en utvidelse av det kommunale tjenestetilbudet, og ved å støtte pasienter til egenmestring ved hjelp av IKT- og telemedisinske verktøy som strategiske virkemidler. Dagens helsetjenester har få tradisjoner og verktøy for å skape en slik pasientsentrert helsetjeneste.
 
UNN har tro på at en helsetjeneste som evner å skape et partnerskap mellom pasienten og helsepersonell vil kunne bidra effektivt til bedre helse. Pasienten kan samhandle med teamet sitt. Dette gir kontinuitet og trygghet, noe som kan virke helsebringende i seg selv. Som en konkretisering og videreføring av dette har UNN HF blant annet:
 
- Etablert et forprosjekt «Pasienten som partner i virtuelle team». En utredning av behov og spesifikasjon av funksjonelle krav for en generisk samhandlingsløsning for virtuelle team hvor pasienten kan delta som aktiv partner
 
- Igangsatt prosjektet «Pasientsentrerte helsetjenesteteam». Et samhandlingsprosjekt mellom UNN og kommunene, der det etableres pasientsentrerte helsetjenesteteam som skal bidra til tidlig vurdering og intervensjon og tidlig støttet utskriving av pasienter med sammensatte og/eller kroniske lidelser
 
Aktiviteter i prosjektet:
18.03.14:

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart