Søk

Meny

Du er her:

Politiet

Nytt jakkekonsept

På bestilling fra Politidirektoratet har Politiets fellestjenester (PFT) igangsatt en prosess for å utvikle et nytt jakkekonsept til den daglige operative tjenesten for Politiet. Det nye jakkekonseptet skal erstatte tre eksisterende produkter: kort skinnjakke, lang vinterjakke og Natogenser.
23.04.2014
3.1 Behovsanalyse
PFT har gjennomført en brukerundersøkelse for å registrere hvor fornøyd/misfornøyd brukerne
er med dagens uniformskonsept. Svarene herfra samt andre tilbakemeldinger registrert over tid,
dannet grunnlaget for å planlegge utvikling av et nytt jakkekonsept for den daglige operative
tjenesten til politiet. Videre har brukergrupper bidratt med sin operative kunnskap om hvordan
dagens produkter fungerer i arbeidshverdagen og gitt betydelig innspill i prosessen.
 
3.2 Noen av behovene som jakkekonseptet skal ivareta
Følgende er ikke en uttømmende liste over alle behov som jakkekonseptet skal ivareta, men
punktene skal gi en indikasjon på noen av momentene som er viktig i behovsdekningen.
Operative polititjenestepersoner har behov for:
- å holde seg tørre, varme og komfortable under alle årstidene.
- et konsept som er funksjonelt i tjenesten.
- et konsept som ivaretar deres behov for synlighet.
- et konsept som er vektmessig egnet for tjenesten.
- et konsept som tydelig viser at de er politi, og konseptet må være en del av en helhetlig
uniformering.
Brukerkomfort (bl. a. å holde seg tørr, varm og komfortabel) og funksjonalitet (bl.a. sikre at
nødvendig utstyr slik som radiosamband og verneutstyr ivaretas), er to av hovedbehovene som
alltid vil ligge i bunnlinjen og være styrende for jakkekonseptet.
 
Aktiviteter i prosjektet:
20. mai 2014:
22. mai 2014:

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart