Søk

Meny

Du er her:

Om programmet

Slik gjør vi det

40 prosjekter har vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon. Vi har plukket ut tre solide eksempler som viser hvordan det fungerer i praksis.
21.12.2015

Ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene. Hovedpoenget er å skape en god dialog mellom innkjøpere og mulige leverandører før anbudsdokumentene skrives.

Stavanger

I 2010 ønsket Stavanger kommune å få en sentral driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring for alle byggene sine. Teknologien fantes ikke. De ble forespeilet en kostnad på 40 millioner kroner. Prosjektet ble skrinlagt.

I 2013 ble prosjektet tatt opp igjen, og nå kjørt som en innovativ anskaffelse. En bedrift med erfaring fra offshore leverte en løsning til en kostnad på 1,25 millioner. All styring og feilhåndtering i samtlige bygg skjer fra en skjerm, kommunens strømregning går ned med 1-2 millioner årlig og samlet netto økonomisk gevinst for Stavanger kommune er beregnet til 9-24 millioner over en 15-års driftsperiode.

HIAS

HIAS IKS (Hedemarken Interkommunale avløpssamband) har etablert et lønnsomt småskalaanlegg som samler opp biogass fra avløpsvannet. Dette er unikt i Norge, hvor det eneste lønnsomme til nå har vært svært store anlegg. Gjennom en innovativ anskaffelse fant et privat selskap fram til løsningen som gjorde anlegget lønnsomt. 

HIAS tjener 4,8 millioner på å samle opp og selge gassen, samt at de sparer 3,6 millioner i reduserte CO2-utslipp. Dette gir store muligheter for andre, mindre avløpsselskaper i og utenfor Norge.

Omsorg+

Oslo kommune utviklet konseptet Omsorg+ for eldre over 67 år som klarer seg selv ved hjelp av avansert velferdsteknologi. En undersøkelse blant beboerne på Kampen sykehjem – det første Omsorg+bygget – viser at de føler seg tryggere og er mer sosialt og fysisk aktive enn gjennomsnittet. Den økonomiske gevinsten av friskere eldre er beregnet til mellom 2,2 og 8,5 millioner kroner.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart