Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Sluttevaluering 2010-2014

Analyse & Strategi

Sluttevaluering 2010-2014

Sammen med Pöyry og Oslo Economics1 har Analyse & Strategi følgeevaluert Nasjonalt Program for Leverandørutvikling. Hensikten har vært å vurdere arbeidet i programperioden.
31.08.2015

I løpet av programperioden har evalueringsteamet fulgt, og følgeevaluert programmet generelt, og pilotarbeidet spesielt. Totalt er det gjennomført 17 pilotevalueringer. Funn fra pilotevalueringer supplert med kvalitative intervjuer var datagrunnlag for midtveisevaluering av programmet som forelå halvveis ut i programperioden. Midtveisevalueringen vurderte hvorvidt programmet var på rett kurs for å nå sine mål i løpet av programperioden. Utover pilotevalueringene og midtveisevalueringen er det gjennomført en analyse av samfunnseffekter fra programarbeidet samt gevinstanalyser av noen utvalgte piloter. Sluttevalueringen baserer seg på funn fra de allerede utarbeidede rapportene, samt intervjuer med et utvalg fra partnerskapet, innkjøpere og bransjeforeninger.

Sluttevalueringen er en målevaluering som vurderer om programmet har nådd sine to hovedmål i løpet av programperioden. Målet er å se om programmets innsats har ledet til økt forståelse, kunnskap og økt gjennomføring, i løpet av programperioden. Utfordringen er at det mangler konkrete mål for hvor mye forståelsen, kompetansen og kunnskapen om innovative offentlige anskaffelser skal øke. Det er heller ikke satt et måltall for økt gjennomføring. Vurderingen av måloppnåelsen er derfor basert på kvalitative vurderinger. Selv med konkrete mål ville det imidlertid vært vanskelig å skille programmets bidrag fra andre forhold som også kan ha virket inn på måloppnåelsen. I evalueringen har vi derfor lagt vekt på å se om vi kan sannsynliggjøre at programmet har gjort en forskjell, fremfor å slå fast hvor mye mer forståelsen, kompetansen, kunnskapen og gjennomføringen har økt.

I sine hovedmål har ikke programmet begrensing på hvilke deler av innkjøps-Norge tiltakene er rettet mot. I praksis har imidlertid programmet rettet sitt arbeid mot noen spesifikke sektorer og noen utvalgte innkjøpsorganisasjoner. I evalueringen har vi derfor valgt å skille mellom to typer målgrupper; innkjøpere og leverandører som direkte eller indirekte har vært involvert i aktiviteter i regi av Programmet, og «resten av innkjøps-Norge».

I tillegg til å vurdere om målene er nådd for disse målgruppene legges det vekt på å forsøke finne hvilke forhold, i og utenfor programmets kontroll, som har vært bestemmende for måloppnåelsen, og karakteristika ved gode, innovative innkjøp. Programmet er besluttet videreført utover den opprinnelige programperioden, så hensikten er at programmet skal kunne bruke disse vurderingene i sitt videre arbeid.

Les sluttevalueringen her.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart