Søk

Meny

Du er her:

Trøndelag

Skal forske på IOA

Sittende Niels Sletterød, TFoU, f.v stående Luitzen de Boer, NTNU, Hilde Sætertrø, LUP, og Roald Lysø, TFoU.
En million kroner skal brukes på å forske på gjennomførte innovative offentlige anskaffelser (IOA) i Trøndelag. Målet er at dette skal legge grunnlaget for et enda større forskningsprosjekt i årene som kommer og gi viktig ny kunnskap på området.
10.02.2016

Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU står bak søknaden sammen med Regionalt program for leverandørutvikling (NHO Trøndelag, KS, begge fylkeskommunene, Trondheim kommune og Innovasjon Norge), og Trøndelag forskning og utvikling (TFoU). Regionalt forskingsfond har bevilget 500.000 kroner og partnerne bidrar med tilsvarende beløp. 

  • Dette er et nybrottsarbeid og en kjempemulighet for både offentlig og privat sektor til virkelig å trekke veksler på nærheten til gode forskningsmiljø i Trøndelag, sier prosjektleder Hilde Sætertrø i Regionalt program for leverandørutvikling. Sætertrø skal bidra med gode ”case” fra partnerne i leverandørutviklingsprogrammet, fortrinnsvis Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, inn i forskningsarbeidet.

Shared Value Creation (SVC)
Professor Luitzen De Boer ved NTNU er faglig ansvarlig. Sammen med professor Elsebeth Holmen fra industriell økonomi og teknologiledelse, Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø fra TFoU samt Hilde Sætertrø, legges nå planer for den praktiske gjennomføringen av forskningsprosjektet.

  • Vi har fått støtte til å forske på gjennomførte innovative offentlige anskaffelser og prøve ut våre ideer for å gjøre prosessen enda mer effektiv. Dette er et eksperiment. Vår idé er å anvende metoden Shared Value Creation i den norske offentlige sektor, sier De Boer.

«Shared Value Creation (SVC), er et konsept utviklet av Michael Porter og Mark Kramer og tar utgangspunkt i den gjensidige avhengigheten mellom bedrifter og samfunnet: bedrifter er avhengig av et velfungerende samfunn for å kunne selge produktene, for å sikre tilgang til råvarer og for å kunne rekruttere dyktige ansatte mens samfunnet trenger et velfungerende leverandørmarked som sikrer arbeidsplasser og som bidrar til å løse grunnleggende utfordringer i samfunnet knyttet til helse, sosial ulikhet, miljø og så videre.»

www.sharedvalue.org

Samfunnsmessig og økonomisk verdiskaping
Grunntanken er at man tenker på en annen måte rundt forholdet mellom bedrifter og samfunnet. Tradisjonelt er innovasjon og utviklingsarbeid kostnadskrevende og forbundet med risiko for både oppdragsgiver og bedrift. SVC snur dette på hodet.

- Det er en tosidig avhengighet mellom bedrift og samfunnet. Tankegangen er at et selskap kan bli mer innovativt og øke sin konkurranseevne samtidig som det fremmer de økonomiske, miljømessige og sosiale forholdene i de lokalsamfunnene hvor selskapet opererer. Gjennom samspill kan det skapes mer verdi, for alle involverte parter. Men det krever at det utvikles nye strategier, virkemidler og praksisformer som legger til rette for et slikt verdiskapende samspill, forklarer professor De Boer.

SVC sett i lys av metodikk for Innovative offentlige anskaffelser
Leverandørutviklingsprogrammet har utviklet en metode for innovative offentlige anskaffelser. Metoden tar tak i fasen før anbudet utlyses og styrker dialogen mellom leverandør, kjøper og forskningsmiljø. – Programmet har pågått i flere år, nå ser vi muligheten for å løfte det enda høyere, sier Sætertrø. Hun skal være forskernes informant og bidra med konkrete eksempler og erfaringer, i tillegg til selve casene.  Forskerne skal blant annet ta tak i tre konkrete helt ulike anskaffelser men der prosessene har vært lik. 

- Hva forventer dere å få ut av det?

-  Vi forventer konkrete forslag på hvordan metoden kan forbedres, og hvordan barrierer for implementering av innovative offentlige anskaffelser kan brytes ned, sier hun.

-  I et samfunnsperspektiv ønsker vi oss mer innovasjon og at det skal bli mer Shared Value, sier seniorforsker Niels Arvid Sletterød, (TFoU).

Tre bolker
Arbeidet bygges nå opp rundt tre bolker. Det vil bli gjennomført workshops for hver av disse bolkene.

  1. Kartlegge. Her skal vi skaffe oss innsikt i barrierene i den pågående praksisen.Det kan være kompetanse, forankring eller mangel på andre forhold som har en dempende effekt.

  2. Utvikle kunnskap om hvordan SVC kan oversettes til metodikken for Innovative offentlige anskaffelser og hvordan dette kan bidra til å fjerne barrierer og skape økonomisk og sosial verdi.

  3. Utvikle hovedelementer i en SVC-modell for Innovative offentlige anskaffelser. Dette kan så gi grunnlag for utvikling av en metode som kan testes og videreutvikles i et hovedprosjekt.

  • Det er mulig dette virker litt abstrakt ennå, men når vi straks går i gang med det praktiske arbeidet, håper vi at riktig mange opplever dette nybrottsarbeidet som både spennende og svært anvendelig. Vi skal holde dere godt orientert underveis, forsikrer prosjektleder Sætertrø.

Casene som foreløpig er plukket ut som forskningsobjekt er:

  • Innovativ anskaffelse av lokaliseringsteknologi innen helse- og omsorgs-tjenesten i Trondheim kommune. Dette har også vært en felles anskaffelse med flere kommuner i Norge.

  • Innovativ anskaffelse av nytt tilbud for ungdom som har falt fra videregående opplæring. Utført av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

  • Innovative offentlige anskaffelser utført av AtB/Sør-Trøndelag fylkeskommune; fergesamband og miljøteknologi i båter/ferger og busser.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart