Søk

Meny

Du er her:

Halden kommune med følgekommuner

Omsorgsbygg med fokus på demente

Omsorgsbygg for demente
Leverandørutviklingsprogrammet er i gang med å planlegge et nasjonalt innovasjonsløft med utgangspunkt i Halden kommune som skal i gang med bygging av Bergheim demenssenter / omsorgssenter.
15.06.2016

Halden ønsker å invitere leverandører til tidlig samhandling og dialog for å sikre god planlegging av bygget, både funksjonell utforming og teknologi. Tidlig involvering av leverandører og andre fagmiljø sikrer at fagområder blir hørt, og det gir kjennskap til hva markedet kan tilby og levere. Leverandørene får også tidlig kjennskap til prosjektet og kommunens behov.

Målet er å bygge et omsorgssenter for fremtidens helse- og omsorgstjenester i kommunen med vekt på målgruppen demente. Det blir viktig å gjøre de riktige valgene for å sikre fremtidens muligheter og løsninger.

I planleggingen av det nasjonale innovasjonsløftet inviteres også andre kommuner som kan tenke seg å delta i eller følge prosessen. I første omgang har vi inviterte noen kommuner vi vet har mye kunnskap på området, til å drøfte problemstillinger og utfordringer vi kan bringe til torgs i møtet med leverandørene.

De som stiler i møtet er SINTEF, Halden, Oslo og Bærum kommune.

Program

0900       Velkommen
         
0910       Halden kommune presenterer prosjektet Bergheim med status og utfordringer
         
0930       Sintef v/ Karin Høyland presenter innovasjonsbehov sett fra forskningens side, og forteller kort om et «demens-nettverk» hun har drevet finansiert av Husbanken
         
0950       Oslo kommune v/ Inger-Lise Kjos presenterer prosjektet Bedre hverdagsliv og hvordan Oslo kommune planlegger å ta dette videre inn i prosjektet Lille tøyen
         
1005       Bærum kommune v/ Jørn Forbord presenter erfaringer og hvilke løsninger kommunen har valgt i arbeidet med  å utvikle gode boligtilbud for personer med demens.
         
1020        Diskusjon rundt bordet:
  •  Hva vil være avgjørende for at Bergheim demenssenter, og tilsvarende bygg under planlegging i andre kommuner, skal kunne fremstå som både nyskapende, fremtidsretta med gode boforhold for personer med demens?
  •  Hvilke utfordringer blir viktig å fremme i dialogen med leverandøren for å sikre en prosess som bygger opp om disse målsettinger?
         
       

Oppsummering, veien videre

 


      

 

 

 

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart