Søk

Meny

Du er her:

Workshop

Markedsdialogen må videreutvikles

Foto: Siv Dolmen
Leverandører av teknologi til helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunene vil komme nærmere sluttbruker for å se hvordan deres teknologi kan dekke behovene. Det betyr at dialogen med markedet før anbudskonkurransen starter, må utvikles videre. Det var blant innspillene som kom ut av en bedrifts–workshop nylig.
19.05.2016

Et titalls bedrifter var forleden samlet til workshop i regi av NHO, Nelfo og Nasjonalt program for leverandørutvikling. Alle bedriftene er leverandører innenfor velferds– og/eller smarthusteknologi. Hensikten fra arrangørenes side var å få innspill på hvilken teknologi kommunene burde etterspørre når de skal bygge nytt eller rehabilitere bygg for helse- og omsorgstjenestene.

Meningsutvekslingen mellom deltakerne gav konkrete resultater. Ett resultat var at Leverandørutviklingsprogrammet fikk økt kunnskap om hvilken type teknologi og hvilke bedrifter kommunene bør snakke med når de skal etterspørre teknologi i sine byggeprosjekter på området. Som følge av dette kan Leverandørutviklingsprogrammet ytterligere målrette sin støtte til kommunene som ønsker å gå i dialog med markedet. Det gir økte muligheter for å treffe blink.

Tettere kontakt med sluttbruker
Bedriftene ønsket seg i tillegg tettere kontakt med sluttbruker og å få muligheten til å komme tettere på arbeidshverdagen til helse- og omsorgsarbeidere i kommunen. Da blir det lettere å se hvorledes deres teknologi kan innrettes for å møte brukerbehovene.

Det er også et ønske fra leverandørene at kommunene i større grad tenker mer helhetlig over sitt helse- og omsorgstilbud, og knytter sin etterspørsel opp mot strategier og målsettinger i tjenesten. På den måten evner leverandørene bedre å fokusere på gevinster og hvordan løsningene påvirker tjenesteutøvelsene i kommunene.

Det er dessuten en utfordring at ulike løsninger ikke kan integreres på en lett og sømløs måte. Her bør kommunene "slå seg sammen" og bruke sin makt til å kreve mer standarder og åpne løsninger. Bruker bør også oppleve samme løsning om han/hun forflytter seg mellom hjem/omsorgsbolig og institusjon.

Anskaffelsesprosessen
Bedriftene la vekt på at behovene bør beskrives mer ut fra funksjon på løsningene og hvilke effekter de skal oppnå.  De erkjente også at de burde ha tettere dialog med kommunene slik at de faktiske behovene kan løses på en bedre måte. Bedriftene mente for øvrig at det ville være positivt om kommuner i større grad kunne legge ut konkurransedokumentene på høring før de lyser ut endelig konkurranse.

For Leverandørutviklingsprogrammet var workshopen nyttig mht å videreutvikle metode for innovative anskaffelser, både når det gjelder behovs-kartlegging og dialog/samhandlings-aktiviteter i forkant av konkurransen.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart