Søk

Meny

Du er her:

Asker og Bærum kommuner

Dialog på læringsarena gav kunnskapsløft

19 nov - kommunal læringsarena med Gørill Horrigmoe
En effektiv måte å spre kunnskap om innovative anskaffelsesprosesser på er å åpne læringsarenaer. En slik samling med fokus på velferdsteknologi ble nylig gjennomført. Her la Asker og Bærum kommuner fram sine erfaringer. Både de og alle de som kom for å lytte og lære, dro hjem mye rikere på kunnskap.
20.11.2015

Sentralt i arbeidet til Nasjonalt program for leverandørutvikling i de nærmeste årene er formidling av læring, gevinster og effekter. Forleden ble det nettopp gjennomført en kommunal læringsarena med et slikt formål tilrettelagt av programmet. Utgangspunktet var en konkret, kommende anskaffelse i regi av Asker og Bærum kommuner. Om lag 35 representanter for nær 20 kommuner hadde satt av tid for å delta i arrangementet.

Den planlagte anskaffelsen til Asker og Bærum gjelder responssentertjenester og trygghetsskapende produkter basert på en digital plattform. Det dreier seg om å gjennomføre tjeneteinnovasjon og ha full oppmerksom mot gevinster og realisering av disse.

Forberedelse av anskaffelse

Representanter for de to kommunene benyttet læringsarenaen til grundig å gjennomgå forberedelsen til anskaffelsen så langt. Forberedelsesprosessen startet med omfattende kommunikasjon med berørte grupper for å kartlegge og definere behovet. Det er viktig å vite presist hva man søker, hva som er budskapet.

Dernest ble det gjennomført dialogkonferanse med representanter for leverandørmarkedet. De leverandørene som var interessert i det, ble deretter invitert til å sende en skriftlig, overordnet skisse til løsning til kommunene. Skissene lå til grunn for vel planlagte en–til–en–møter med aktuelle leverandører.

På mange måter fungerte læringsarenaen som et nytt, neste steg i prosessen fram mot utforming av kravspesifikasjonen. Representantene for Asker og Bærum la fram konkrete problemstillinger som de for tiden hadde til avveining og fikk i gang en dialog på møtet med de fremmøtte fra de andre kommunene. Mange av de fremmøtte var selv i gang med anskaffelse av velferdsteknologi, eventuelt vurderte det.

Også organisasjonsutfordring

I denne sammenheng var begrepet velferdsteknologi knyttet til trygghetsalarm og hjemmetjeneste. Bruk av moderne teknologi skal bidra til bedre hjemmetjeneste, og Asker og Bærum var tydelige på at det dreide seg om tjenestekjøp, ikke kjøp av enkeltstående «duppeditter». Men nye verktøy påvirker måten man utfører tjenesten, og organisasjonsutfordringene må tas parallelt med innføring av ny teknologi.

Først foregikk dialogen på læringsarenaen i plenum, men det ble også gjennomført gruppearbeid med konkrete utfordringer knyttet til den kommende anskaffelsen. Ved å organisere erfaringsutvekslingen slik fikk de fremmøtte påfyll av kompetanse til nytte for sin egen planlegging av innovative anskaffelser på området. Samtidig fikk Asker og Bærum til gjengjeld nytte av den betydelige kompetansen som de fremmøtte på læringsarenaen representerte.

 

Både Bærum og Asker har rimelig lang erfaring med velferdsteknologi uten at de før nå har dristet seg til å utfordre leverandørmarkedet med en konkret anskaffelse. I forberedelsen av anskaffelsen sto det sentralt å sikre to–veis kommunikasjon med alle berørte grupper underveis. Likeledes la man vekt på grundige forberedelser til en–til–en–møtene. Meningsutvekslingen på læringsarenaen avdekket at det var delte meninger om spørsmålene til bruk i disse møtene burde sendes ut på forhånd eller ei.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart